Životopis

Anđelko Domazet, rođen u Splitu, 11. rujna 1962., sin je Petra i Nevenke r. Čugura. Osnovnu školu je završio u Sinju 1976. Gimnaziju je završio 1980. u Sinju (Nekadašnja Franjevačka srednja škola za spremanje svećenika, danas Franjevačka klasična gimnazija).
Stupio u Franjevački red i novicijat na Visovcu 1981. Na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj studirao filozofski odsjek (1983-1985.), a redoviti teološki studij u Makarskoj (1985-1987.) i Zagrebu (1988.).
Postao diplomirani teolog 15. 06. 1988. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Zaređen za svećenika 1989. u Splitu.
Na papinskom sveučilištu ‘Gregoriana’ u Rimu postigao je 1992. licencijat (naslov magistra) iz teologije (specijalizacija: fundamentalna teologija). Na istom učilištu obranio je svoju disertaciju iz fundamentalne teologije 26. listopada 1995., a jedan dio doktorske teze (Questioni cristologiche in Romano Guardini) tiskan je na talijanskom jeziku u Rimu, 3. svibnja 1996.
Na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj nastavnik je od ak. god. 1995/96. do 1998/99.
Od 29. listopada 1999. izabran u suradničko naslovno zvanje višeg asistenta na polju teologije pri Katedri fundamentalne teologije KBF-a za potrebe područnog studija KBF-a iz Zagreba u Makarskoj na mandat od tri godine.
Od ak. god 1999/2000. nastavnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu na prvoj redovitoj sjednici, održanoj 16. listopada 2003. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto pri Katedri dogmatskog bogoslovlja na kojoj predaje tri kolegija: Kršćanska objava, Kršćanstvo i religije te Kristologija.
Kao prodekan za znanost (2006-2008.) organizirao i vodio izradu poslijediplomskog studijskog programa na KBF-u u Splitu. Član je uredničkog i znanstvenog vijeća časopisa “Crkva u svijetu” te glavni i odgovorni urednik liturgijsko-pastoralne revije “Služba Božja”.
Autor je jedne znanstvene knjige, te objavio više znanstvenih i znanstveno-stručnih radova iz područja teologije. Napisao je veći broj recenzija knjiga i članaka za znanstvene časopise ili zbornike. Održao je niz predavanja na različitim znanstvenim i stručnim skupovima.
Služi se talijanskim i njemačkim jezikom.